Σχέδιο για Διαβούλευση ΤΠΑ ΥΝΑΝΠ 2021-2025

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΝΑΝΠ για την Προγραμματική Περίοδο Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4635/2019 (A΄ 167), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν.4796/2021 (Α’ 63).

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιλαμβάνει τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στους τομείς ευθύνης του ΥΝΑΝΠ, με βάση τους Αναπτυξιακούς Στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν καικαθορίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης του ΥΝΑΝΠ κατά την πενταετία 2021-2025 λαμβάνοντας υπόψη τη συμπληρωματικότηταμε τις συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβάσεις.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλούνται οι πολίτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι να καταθέσουν τυχόν σχόλια ή απόψεις επί του περιεχομένου του, στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ / ΥΝΑΝΠ στην ηλεκτρονική διαβούλευση: eysed.yna@yen.gr

Διαβάστε το σχέδιο ΤΠΑ ΥΝΑΝΠ εδώ.

Λήξη διαβούλευσης: 1 Ιουνίου 2021

Share: