Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΝΑΝΠ (ΕΠΑ 2021-2025): Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, ανακοινώνει ότι αναρτάται δημοσίως στο διαδίκτυο το πλήρες κείμενο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Προγραμματική Περίοδο Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β’1225).

Το ενδιαφερόμενο κοινό προσκαλείται να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, eysed.yna@yen.gr) καθώς και τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) τις απόψεις του, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση αυτής.

Διαβάστε το τεύχος ΣΜΠΕ ΤΠΑ ΥΝΑΝΠ εδώ.

Share: