Τροποποίηση όρου - Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 13/2023 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 24PROC014093245, ΑΔΑ:Ψ2ΤΜ4653ΠΩ-ΝΚ4 Συστημικός αριθμός -284254-)

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο ανακοινώνει την παράταση κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 13/2023 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 24PROC014093245, ΑΔΑ:Ψ2ΤΜ4653ΠΩ-ΝΚ4 Συστημικός αριθμός -284254-) για την «Προμήθεια ενός (01) Γερανοφόρου Οχήματος» προς κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ #450.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης, λοιπών κρατήσεων και Φ.Π.Α. ποσοστού 24%) (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.#362.903,23€#, Φ.Π.Α.: #87.096,77€#) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 2832.6/6318/2024/25-1-2024 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 24PROC014186082, ΑΔΑ:ΨΨ6Ξ4653ΠΩ-ΩΒΨ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 πργ. 3 περ. β του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προκειμένου να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους , κατόπιν ουσιωδών τροποποιήσεων που επέρχονται με την προαναφερθείσα απόφαση στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών αυτής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 15-2-2024 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 21-2-2024 και ώρα 11:00.

Δείτε την προηγούμενη ανακοίνωση ΕΔΩ

Πράσινο Ταμείο
Share: