Τροποποίηση όρων της Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) πλαστικών καρτών μετά παρελκομένων