Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών – Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

  1. Αναφορικά με την από 02-03-2021 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια θηκών βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης και βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης (συνταγολόγια) για την κάλυψη αναγκών της Υγειονομικής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διευκρινίζονται ότι τροποποιείται το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ως προς την παράγραφο ΙV. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Α) ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ) σύμφωνα με το συνημμένο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Υγειονομική Υπηρεσία), στα εξής τηλέφωνα : 213137 1236, 213137 4527 & 213137 4526, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια θηκών βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης και βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης (συνταγολόγια) για την κάλυψη αναγκών της Υγειονομικής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»., μέχρι και την 12–03–2021 και ώρα 11:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γραφείο Βιβλιαρίων (Γρ. 48Α), του ισογείου του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (.pdf)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (.doc)

Share: