Τροποποίηση των όρων της Α.Π.: 2833.3-3/56377/2021/03-08-2021 (ΑΔΑ : 6ΣΠΜ4653ΠΩ-39Φ, ΑΔΑΜ : 21PROC009023936) Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πολυμηχανημάτων και εκτυπωτικού μηχανήματος Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ