Τροποποίηση των όρων της Α.Π.: 2833.6-1/58144/2021/11-08-2021 (ΑΔΑ : Ψ0764653ΠΩ-Ψ6Ν, ΑΔΑΜ : 21PROC009063062) Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια διακοσίων (200) Ξιφών Α/Ξ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με εξαρτύσεις