Τροποποίηση των όρων της Αριθ. Πρωτ. : 2833.1-3/8330/2021/02-02-2021 (ΑΔΑ : ΩΗΖ84653ΠΩ-1ΡΣ, ΑΔΑΜ : 21PROC008081915)

Τροποποίηση των όρων της Αριθ. Πρωτ. : 2833.1-3/8330/2021/02-02-2021 (ΑΔΑ : ΩΗΖ84653ΠΩ-1ΡΣ, ΑΔΑΜ : 21PROC008081915) Απόφασης Επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών Δ.ΕΚΠ., ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την ημερομηνία διενέργειας αυτής.

Δείτε την τροποποίηση εδώ.

Δείτε την Επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού εδώ.

Share: