Υπ’ αριθμ. 05/2020 Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την Προμήθεια Μόνιμων και Φορητών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Υπ’ αριθμ. 05/2020 Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την Προμήθεια Μόνιμων και Φορητών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ #3.800.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνονται λοιπές κρατήσεις).

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προσκαλούνται οι κάτωθι οικονομικοί φορείς :

i---«ADAPTIT SA», Θουκυδίδη 4, 14565, Άγιος Στέφανος

email: info@adaptit.gr , vkar@adaptit.gr , fax: 2105124820

ii--«ELMARE», Μπουμπουλίνας και Προύσσης 1, 18755 Κερατσίνι

email: account@elmare.gr , fax: 2104004949

iii--«ALTUS», Λεωφόρος Μαραθώνος 110 και Καζαντζάκη, 15344 Γέρακας

email: ppierettis@altus-lsa.com , fax: 2169002516

να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, υποβάλλοντας προσφορά για την Προμήθεια Μόνιμων και Φορητών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ #3.800.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνονται λοιπές κρατήσεις).

Ειδικότερα, η διαδικασία αφορά την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

  1. Είδος Α: Δεκαπέντε (15) μόνιμων / σταθερών (embedded) ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων ανίχνευσης, παρακολούθησης και εγκλωβισμού στόχων με θερμική κάμερα, προϋπολογισθείσας αξίας τριών εκατομμυρίων ευρώ #3.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνονται λοιπές κρατήσεις), [CPV: 35120000-1 (Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας)] και
  2. Είδος Β: Δέκα (10) ατομικών φορητών ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων για την επιτήρηση θαλάσσιου πεδίου, προϋπολογισθείσας αξίας οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ #800.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνονται λοιπές κρατήσεις) [CPV: 35120000-1 (Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας)].

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός εναρίθμου: 2020ΣΕ15000004, ΣΑΕ 150), ύψους #3.800.000,00€#, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.:87942/21-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΞΩ46ΜΤΛΡ-5ΚΟ) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων, στην οποία υφίσταται η εξής σημείωση: «Το έργο με κωδικό 2020ΣΕ15000004 εγκρίνεται υπό την προϋπόθεση μη ανάληψης οποιασδήποτε νομικής δέσμευσης πριν την ένταξη του έργου σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ». Για την εν λόγω σύμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Οι προσφορές θα υποβληθούν, σε ψηφιακή μορφή (μη επανεγγράψιμο οπτικό δίσκο εντός σφραγισμένου φακέλου), εντός προθεσμίας τουλάχιστον επτά (07) ημερών από την αποστολή της παρούσης στους προαναφερόμενους οικονομικούς φορείς, ήτοι με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς την 04-09-2020 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης) ορίζεται η 7η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην αίθουσα 318 του ΥΝΑΝΠ.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, 4ος όροφος, τηλ. 213137-4499/1081) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share: