Υπ’ αριθμ. 06/2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τα πλωτά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τα πλωτά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δεκαέξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #16.400.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνονται λοιπές κρατήσεις) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ειδικότερα, η παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης αφορά την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός εναρίθμου: 2020ΣΕ78920002, ΣΑΕ 789/2), ύψους #16.400.000,00€#, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 99585/24-09-2020 (ΑΔΑ: 6A1M46ΜΤΛΡ-83H) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Δράση «Ενίσχυση παραμέτρων του EUROSUR μέσω της προμήθειας ηλεκτροοπτικών συστημάτων για τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων», η οποία έχει ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο 2 «Σύνορα» και στον Εθνικό Στόχο 1 «EUROSUR», του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020», με βάση την αριθ. πρωτ.: 1831/Φ.35/21-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΧΝ46ΜΔΨΟ-Α3Θ) Συμφωνία Επιδότησης Δράσης και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5069280. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και εθνικούς πόρους

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης-Πρόσκλησης (Συστημικοί Αριθμοί: -154643- και -154644-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09-02-2022 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-03-2022 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 21-03-2022 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-1374499 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αριθ. πρωτ.: 2832.9/7533/ 2022/ 03-02-2022 Διακήρυξη

Η αριθ. Πρωτ. 2832.3/8432/2022/08-02-2022 Περίληψη Διακήρυξης

Share: