Υπ’ αριθμ. 09/2021 Διακήρυξη-Πρόσκληση συμμετοχής σε επαναληπτική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ άρθρο 32 του ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μόνιμων και Φορητών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων ...

Υπ’ αριθμ. 09/2021 Διακήρυξη-Πρόσκληση συμμετοχής σε επαναληπτική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ άρθρο 32 του ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μόνιμων και Φορητών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να συμμετάσχουν στην επαναληπτική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, υποβάλλοντας προσφορά για την Προμήθεια Μόνιμων και Φορητών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ #3.800.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνονται λοιπές κρατήσεις) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ειδικότερα, η παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης αφορά την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

  • Είδος Α: Δεκαπέντε (15) μόνιμα / σταθερά (embedded) ηλεκτρο-οπτικά συστήματα ανίχνευσης, παρακολούθησης και εγκλωβισμού στόχων με θερμική κάμερα, προϋπολογισθείσας αξίας τριών εκατομμυρίων ευρώ #3.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνονται λοιπές κρατήσεις), [CPV: 35120000-1 (Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας)] και
  • Είδος Β: Δέκα (10) ατομικά φορητά ηλεκτρο-οπτικά συστήματα για την επιτήρηση θαλάσσιου πεδίου, προϋπολογισθείσας αξίας οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ #800.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνονται λοιπές κρατήσεις) [CPV: 35120000-1 (Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας)].

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός εναρίθμου: 2020ΣΕ08610018, ΣΑΕ 086/1), ύψους #3.800.000,00€#, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.: 113155/26-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΙΜ446ΜΤΛΡ-221) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Μόνιμων/Σταθερών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων και Δέκα (10) Ατομικών Φορητών», η οποία έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ.: 2163/16-10-20208 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: Ψ6ΝΜ4653ΠΓ-ΜΨ2) και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5070887. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και εθνικούς πόρους.

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης-Πρόσκλησης (Συστημικοί Αριθμοί: -138819- και -138820-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08-09-2021 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-09-2021 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 30-09-2021 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-1374499 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπ’ αριθμ. 09/2021 Διακήρυξη-Πρόσκληση

Share: