Υποβολή οριστικών πινάκων Αξιολογικής σειράς κατάταξης, Αποκλειόμενων και Επιλεγέντων , υποψηφίου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού Ειδικότητας Πλοιάρχου Γ΄ Τάξεως Ε.Ν. για το εκπαιδευτικό έτος 2021-22 της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου κατόπιν Απόφασης Αναπομπής