Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), τα οποία διενεργούν περιπολίες και ελέγχους στο πλαίσιο της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χώρα μας.

Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», με τίτλο «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.», Κωδικό ΟΠΣ 5021965 και συνολικού προϋπολογισμού 5.179.244,92 € με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση νέων κυρίων μηχανών στα Ναυαγοσωστικά και στα Περιπολικά Σκάφη καθώς και στην προμήθεια ανταλλακτικών για κινητήρες.

Η χρήση του εν λόγω εξοπλισμού ενισχύει την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή ικανότητα των Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εποπτεία και έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας.

ΕΠΑΛΘ
ΕΤΘΑ ΕΠ ΑλΘ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
Share: