Τμήμα Στελέχωσης Πλοίων

ΔΝΕΡ
Share:    

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Στελέχωσης Πλοίων είναι οι ακόλουθες:

α) Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη στελέχωση ελληνικών πλοίων.

β) Η έρευνα, μελέτη και προώθηση μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται στην ισορροπία προσφοράς / ζήτησης ναυτικής εργασίας και στην απογραφή ναυτικών.

γ) Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των Λιμενικών Αρχών και των Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων στον τομέα της στελέχωσης των ελληνικών πλοίων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

δ) Η ρύθμιση θεμάτων ύψους και όρων τακτικής επιδότησης ανέργων ναυτικών.

ε) Η εποπτεία της λειτουργίας και του έργου των Γραφείων Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.).

στ) Ο καθορισμός, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, των ειδικοτήτων των Ελλήνων ναυτικών.

ζ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την απόκτηση της ιδιότητας του ναυτικού.

η) Η τήρηση Μητρώων απογραφής ναυτικών, εργατών θαλάσσης και η κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Ενεργών Ναυτικών.

θ) Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων προς απογραφή ναυτικών και εργατών θαλάσσης και η έκδοση ναυτικών φυλλαδίων. Η παραλαβή δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους αλλά και από τις απογράφουσες Λιμενικές Αρχές για έκδοση αντιγράφων ναυτικών φυλλαδίων και φυλλαδίων εργατών θαλάσσης, ο έλεγχος και η έκδοσή τους.

ι) Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των απογραφομένων από τις Λιμενικές Αρχές ναυτικών, ο συντονισμός και η εξασφάλιση της ομοιόμορφης άσκησης του έργου τους. Η κατάρτιση και τήρηση ατομικών φακέλων ναυτικών.

ια) Η διαγραφή από τα Μητρώα απογραφής ναυτικών ή επαναπογραφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ιβ) Η τήρηση, επεξεργασία και παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων για το ναυτεργατικό δυναμικό της χώρας, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

ιγ) Η μελέτη στοιχείων σύνθεσης αλλοδαπών πλοίων.

ΔΝΕΡ