Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004506) 6004506», στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027