Μηχανοηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων Διεύθυνση Μελετών & Κατασκευών Πλοίων (ΔΙΜΕΚΑΠ) Μηχανοηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις