Νέες ευκολίες διεκπεραίωσης εργασιών από την Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ynanp._0.jpg
Share:    

Σειρά νέων ευκολιών παρέχονται από αύριο Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, από την Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ώστε να μην απαιτείται η φυσική παρουσία των συναλλασσόμενων για εργασίες που θα διεκπεραιώνονται πλέον κυρίως ηλεκτρονικά. 
Ειδικότερα από την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, θα πραγματοποιείτε είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις. η παραλαβή των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, όπως ενδεικτικά : 
-Χορήγηση βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων και των αντίστοιχων βεβαιώσεων,
-Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί μη έκλειψης καμίας εκ των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών, 
-Πράξεις που διέπονται από διατάξεις των ισχυόντων Γενικών Κανονισμών Λιμένων,
-Έκδοση αδειών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, 
-Έκδοση/ανανέωση αδειών ναυαγοσώστη, 
Εφόσον τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ελεγχθούν από τη Λιμενική Αρχή και διαπιστωθεί η πληρότητα τους, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε τηλεφωνικά, για την ημερομηνία και την ώρα προσέλευσής τους στη Λιμενική Αρχή για την παραλαβή της πράξης. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης την δυνατότητα να ζητήσουν η εκδιδόμενη πράξη να του αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου. 
Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαιότητα η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης του θα πραγματοποιείται συνάντηση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.
Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.: 2131.1/26904/2020/08-5-2020 Δ/γη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α., η οποία είναι αναρτημένη στην «Διαύγεια» (http:diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: 9ΜΩΞ4653ΠΩ-92Κ).  

Λιμενικό Σώμα

Σχετικές εικόνες