Παραλαβή έργου προμήθειας συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και υλικού και λογισμικού

Υπουργείο Ναυτιλίας
Share:    

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες παραλαβής του έργου εγκατάστασης παράκτιων σταθμών αυτόματου συστήματος εντοπισμού πλοίων (AIS) σε κτιριακές εγκαταστάσεις ενενήντα τριών (93) Λιμενικών Αρχών ανά την επικράτεια, επαυξάνοντας τις δυνατότητες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στον τομέα παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Η σχετική σύμβαση είναι η Τ03/2019 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο, αξίας εξακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ #678.255,20€# και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα (ΕΠΑλΘ) (Προτεραιότητα 6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής).

Οι σταθμοί αυτοί προστίθενται στο ήδη εκτεταμένο δίκτυο AISπου διέθετε το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και πλέον, πέραν της συνολικής αποτύπωσης και καταγραφής της θέσης των πλοίων σε κεντρικό επίπεδο, είναι δυνατή και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του συνόλου των σταθμών σε πραγματικό χρόνο.

Έχοντας λάβει υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και τη μορφολογία της ακτογραμμής, με το νέο έργο μεγιστοποιείται η παράκτια κάλυψη AIS του ελληνικού θαλάσσιου χώρου βελτιώνοντας σημαντικά τις δυνατότητες παρακολούθησης και επιτήρησης, συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη ναυσιπλοΐα και την επίγνωση του θαλάσσιου πεδίου. Μέσω του συστήματος διευρύνονται οι δυνατότητες διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων & συμβάντων και ανταλλαγής πληροφοριών με έτερους φορείς της ελληνικής διοίκησης. Επιπλέον, το νέο σύστημα συμβάλλει και στην ορθή υποβολή αναγγελιών πλοίων μέσω της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας, κατόπιν στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις Λιμενικές Αρχές.

image.png

Σχετικές εικόνες