Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Θαλάσσιος Τουρισμός

ΕΕΠΣΕΠΑ e-ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΚΠΑ ΝΑΥΛΟΣΙΜΦΩΝΟ

Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής

ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΔΕ.Κ.Π.Α.)

Ισχύουσες διατάξεις:

-ν. 4256/2014 (Α’ 92)

-αριθ. 3133.1/76888/2016/08-9-2016 Κ.Υ.Α. (Β’ 3061)

Γενικές πληροφορίες:

-Με ΔΕ.Κ.Π.Α. εφοδιάζονται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή υπό …

Θαλάσσιος Τουρισμός ΔΕΚΠΑ