Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Θαλάσσιος Τουρισμός

e-ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΚΠΑ ΕΕΠΣΕΠΑ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ

Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής

ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΔΕ.Κ.Π.Α.)

Το Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) καταργήθηκε από την 19-4-2020 και επομένως, από την προαναφερόμενη ημερομηνία, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό …

Θαλάσσιος Τουρισμός ΔΕΚΠΑ