Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Εθνικό Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης

PA290274.JPG

Το «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες», το οποίο θεσπίστηκε με το Π.Δ 11/02 (ΦΕΚ 6 Α’), αποτελεί το κατ’ εξοχήν …

ΔΙΠΘΑΠ

Νομοθεσία - Κυρώσεις

Κυριότερη Διεθνής Νομοθεσία

1. Δ.Σ. Bunkers 2001: Για την Αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη, συνεπεία ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης.
2. Δ.Σ. CLC 1992: Για την αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη, συνέπεια …

ΔΙΠΘΑΠ