Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Θαλάσσιος Τουρισμός

ΔΕΚΠΑ e-ΜΗΤΡΩΟ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ ΕΕΠΣΕΠΑ

Έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

Ειδικό έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.)

Ισχύουσες διατάξεις:

-ν. 4256/2014 (Α’ 92)

-αριθ. 3342/03/2003/16-7-2003 Υ.Α. (Β’ 1111)

Γενικές πληροφορίες:

-Με Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. εφοδιάζονται τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. …

Θαλάσσιος Τουρισμός ΕΕΠΣΕΠΑ