Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Ναυλοσύμφωνο

ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ

Ισχύουσες διατάξεις

-ν. 4926/2022 (Α’ 82)

- άρθρο 12 ν.4926/2022

- άρθρο 22 παρ.13 ν.4926/2022

-αριθ. 3133.1/10229/2016/04-2-2016 Υ.Α. (Β’ 364),

Γενικές πληροφορίες

-Για την εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής του …

Θαλάσσιος Τουρισμός Ναυλοσύμφωνο