2η Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 16/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Δ.Ο.Υ/ΔΙ.Π.Ε.Α 2ου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η 2η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 16/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ 21PROC007977631 - ΑΔΑ ΩΖΜΖ4653ΠΩ-ΝΕΚ), με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός : i) για την «Προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένων με θερμικές κάμερες και ραντάρ» και ii) για την «Προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.599.400,00 ευρώ, κατά τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 πργ. 3 περ. α του ν.4412/2016, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 4668/2021 και ισχύει, προκειμένου να δοθεί, εν μέσω πανδημίας, ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση άρτιων προσφορών.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη, 18-3-2021 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών) ορίζεται η Τετάρτη, 24-3-2021 και ώρα 11:00.

Απόφασης 2ης Παράτασης

Διακήρυξη αριθ. 16/2020

Share: