Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου

  1. Ο Πλοηγικός Σταθμός Ρόδου σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού, για την λειτουργική αναβάθμιση και ετήσια συντήρηση Πλοηγίδας Π.Υ. 44 του Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ #29.000,00€# (χωρίς Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με το Γραφείο Προμηθειών Υπηρεσία μας, στο τηλέφωνο 2241028666, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 30-06-2023 και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών Πλοηγικού Σταθμού ΡΟΔΟΥ που βρίσκεται εντός Λιμενικού Καταστήματος, στην Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
Share: