Διακήρυξη υπ’ αριθ. 07/2020 για την «Προμήθεια (Ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων (πλοηγίδων) της Πλοηγικής Υπηρεσίας για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με αντικείμενο την «Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων (πλοηγίδων) Πλοηγικής Υπηρεσίας για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ #4.900.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Φορέας χρηματοδότησης της εν λόγω σύμβασης είναι το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου και θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: -99408-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08-10-2020 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01-12-2020 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374594 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share: