Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 03/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ’ αριθμ. 03/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (αριθμός συστήματος: 91267) με αριθμ. πρωτ.: 2832.9/24275/2020/23-04-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC006630123 ΑΔΑ ΩΤΕΩ4653ΠΩ-5ΘΤ) με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, επαναληπτικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αναβάθμιση / Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ #12.000.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων λοιπών κρατήσεων, απαλλάσσεται ΦΠΑ), κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 15-07-2020 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): 21-07-2020 και ώρα 11:00.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: 19-06-2020.

Share: