Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 15/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Δ.Ο.Υ/ΔΙ.Π.Ε.Α 2ου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 15/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ 21PROC007977631 - ΑΔΑ ΩΖΜΖ4653ΠΩ-ΝΕΚ), με την οποία προκηρύχθηκε Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Διεθνής Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού και επισκευών της μεταλλικής κατασκευής του σκάφους και μέρος επισκευών των αξονικών και μηχανο-ηλεκτρολογικών του Αντιρρυπαντικού Πλοίου του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής Π.Λ.Σ. 416, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ #290.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, κατά τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 πργ. 3 περ. α του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προκειμένου να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, καθώς πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από οικονομικούς φορείς έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι ημέρες πριν από την προθεσμία που οριζόταν για την παραλαβή των προσφορών, ήτοι μέχρι την 06-2-2021.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη, 4-3-2021 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών) ορίζεται η Τετάρτη, 10-3-2021 και ώρα 12:00

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 15/20

Ανακοίνωση παράτασης

Απόφαση παράτασης

Share: