Παροχή Διευκρινίσεων επί της αριθ. 01/2021 Διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχονται διευκρινίσεις επί των όρων της αριθ. 01/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, προς σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για δύο (02) έτη για την προμήθεια με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτών #1.299.996,19€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται) (συνολικός π/υ χωρίς ΦΠΑ: #1.241.932,41€#, ΦΠΑ: #58.063,78€#), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Παροχή Διευκρινήσεων.

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/2021 για την προμήθεια με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Share: