Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 10/2023 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 23PROC013473670, ΑΔΑ: 6Γ4Ξ4653ΠΩ-ΨΨΗ,.......

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 10/2023 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 23PROC013473670, ΑΔΑ: 6Γ4Ξ4653ΠΩ-ΨΨΗ, Συστημικός αριθμός: -194175-), ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: Είδος Α΄: «Σύστημα οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης πόρων στον τομέα της Ναυτιλίας», Είδος Β΄: «Συντήρηση και υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Μ.Π.Υ. και των μισθοδοτούμενων από το ΚΕΣΕΝ/Π-Μ για τα έτη 2023-2024-2025 με δυνατότητα παράτασης για το έτος 2026», Είδος Γ΄: «Συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση της μηχανογραφικής εφαρμογής του τακτικού προϋπολογισμού – μητρώου δεσμεύσεων και παγίας προκαταβολής Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τα έτη 2023-2024-2025, με δυνατότητα παράτασης για το έτος 2026».

Δείτε την προγενέστερη ανάρτηση εδώ:

Share: