Τροποποίηση μέρους των όρων και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ’ αριθμ. 05/2020 Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

Τροποποίηση μέρους των όρων και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ’ αριθμ. 05/2020 Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την Προμήθεια Μόνιμων και Φορητών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ #3.800.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνονται λοιπές κρατήσεις)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η τροποποίηση μέρους των όρων και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ’ αριθμ. 05/2020 Πρόσκλησης – Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC007233476, ΑΔΑ: 6ΟΟ64653ΠΩ-ΣΑΥ) σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την Προμήθεια Μόνιμων και Φορητών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ.: 2832.2/55952/2020/01-09-2020 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC007248140, ΑΔΑ:Ψ3ΡΡ4653ΠΩ-ΦΑΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω, καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, 09-09-2020 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης): 10-09-2020 και ώρα 11:00.

Κατόπιν των αναφερόμενων στην αριθ. πρωτ.: 2832.2/55952/2020/01-09-2020 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC007248140, ΑΔΑ:Ψ3ΡΡ4653ΠΩ-ΦΑΕ) τροποποιήσεων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, έχοντες αντικείμενο σχετικό με την υπό ανάθεση προμήθεια, να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, υποβάλλοντας προσφορά για την Προμήθεια Μόνιμων και Φορητών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ #3.800.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνονται λοιπές κρατήσεις).

Share: