Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5123938

Share:    

1η Τροποποίηση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Τροποποίηση της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/ τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.» με Κωδικό ΟΠΣ 5123938 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΚΥΑ- ΦΕΚ Β5971_2023

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5123938 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Πληροφοριακό Σημείωμα-ΟΙΚ. ΕΝΙΣΧ. 2022-23

ΑΦΙΣΑ ΟΙΚ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2022-2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

στ) ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ 2014-2020