Υποστήριξη του Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 501 0823

Share:    

2 η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010823» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΑΔΑ: 6ΥΩ746ΜΤΛΡ-Ρ59)

Απόφαση ένταξης της πράξης «Υποστήριξη του Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 501 0823» ( ΑΔΑ: ΩΑΒΥ465ΧΙ8-ΗΓΗ)

Τροποποίηση της πράξης «Υποστήριξη του Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 501 0823» (ΑΔΑ: Ψ2Π5465ΧΙ8-Π98)

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010823 (ΑΔΑ 96744653ΠΩ-ΟΡΓ )

Τροποποίηση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010823 (ΑΔΑ: 6Σ934653ΠΩ-ΞΒΞ)

2η Τροποποίηση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010823 (ΑΔΑ: 63224653ΠΩ-ΙΘΜ )

3 η Τροποποίηση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010823 στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

3η Τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία» με Κωδικό ΟΠΣ 5010823 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»