Όροι Προϋποθέσεις

(για την πλήρη ενημέρωσή σας ανατρέξτε στο β.δ. 160/70 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει)
Share:    

Δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα οι μέτοχοι που εξέρχονται από τις Τάξεις του Λ.Σ. μετά τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς (15ετούς) πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα.

⎈ Το εφάπαξ βοήθημα είναι απαιτητό: α)μετά την έξοδο του δικαιούχου από τις τάξεις του Σώματος για όσους εξέρχονται αυτεπαγγέλτως, β) με την παρέλευση είκοσι πέντε (25) ετών από την ημερομηνία έναρξης της μετοχικής τους σχέσης με το Ταμείο για όσους εξέρχονται από τις Τάξεις του σώματος κατόπιν αίτησής τους.

⎈ Το εφάπαξ βοήθημα είναι καταβλητέο εντός εξαμήνου (6αμήνου) από της υποβολής στο Ταμείο των προβλεπομένων δικαιολογητικών από τον δικαιούχο. Επιτρέπεται η υπέρβαση του εξαμήνου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα χρηματικά διαθέσιμα του Ταμείου δεν επαρκούν για την καταβολή του βοηθήματος εντός της προθεσμίας αυτής.

⎈ Το εφάπαξ βοήθημα (ή το ποσό των επιστρεφομένων εισφορών) καταβάλλεται σε κάθε δικαιούχο αυτοπροσώπως ή στον νόμιμο τούτου πληρεξούσιο.

⎈ Δεν δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα όσοι εξέρχονται πριν την συμπλήρωση πλήρους δεκαπενταετούς(15ετούς) πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα. Από αυτούς όσοι έχουν συμπληρώσει δεκαετή (10ετή) πραγματική υπηρεσία δικαιούνται επιστροφή των κρατήσεων που έχουν καταβάλει από τις αποδοχές τους ατόκως.

Στερούνται του δικαιώματος παροχής του εφάπαξ βοηθήματος καθώς και της επιστροφής των εισφορών τους στο Ταμείο όσοι αποτάσσονται από το Σώμα μετά από τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου Ανακριτικού Συμβουλίου.

⎈ Στις οικογένειες των μετόχων που πεθαίνουν, φονεύονται ή εξαφανίζονται σε πόλεμο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία σε περίοδο ειρήνης χορηγείται βοήθημα ανεξάρτητα από το χρόνο μετοχικής σχέσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του βοηθήματος που αντιστοιχεί σε συμμετοχή στο Ταμείο για δεκαπέντε (15) έτη.

⎈ Στους μετόχους που εξέρχονται από το Σώμα λόγω σωματικής ανικανότητας ή στην οικογένεια αυτών που πεθαίνουν εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας χορηγείται βοήθημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του βοηθήματος που αντιστοιχεί σε συμμετοχή στο Ταμείο για δέκα (10) έτη.

⎈ Πραγματική υπηρεσία που παρέχει δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος θεωρείται μόνο η υπηρεσία των μονίμων ή δοκίμων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων (ειδικά ο χρόνος υπηρεσίας των δοκίμων Λιμενοφυλάκων λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον καταβλήθηκαν οι αντίστοιχες εισφορές) . Δεν υπολογίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης ο χρόνος εκτός υπηρεσίας έστω και αν ο χρόνος αυτός, λογίζεται με νόμο σαν χρόνος πραγματικής ή πλασματικής υπηρεσίας.

⎈ Μέτοχοι που εξήλθαν από την Υπηρεσία και έλαβαν βοήθημα, εάν επανέλθουν ως έφεδροι δεν δύνανται να αποκτήσουν εκ νέου την ιδιότητα του μετόχου και συνεπώς δεν δικαιούνται να λάβουν εκ νέου βοήθημα κατά την νέα απομάκρυνση τους από την Υπηρεσία ενώ ούτε εισφέρουν στο Ταμείο κατά το χρόνο αυτό.