Καθορισμός διαδικασίας για την πρόσβαση στους κατατιθέντες φακέλους αιτήσεων συμμετοχής-δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής για την αριθμ. 04/2020 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου καθώς και στις παρεχόμενες διευκρινίσεις επ’ αυτών...

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ο καθορισμός της διαδικασίας πρόσβασης στους κατατιθέντες φακέλους αιτήσεων συμμετοχής-δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής για την αριθμ. 04/2020 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου καθώς και στις παρεχόμενες διευκρινίσεις επ’ αυτών για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)» συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ #62.000.000,00€# (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά .

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Σχετικές παλαιότερες αναρτήσεις:

1. Διακήρυξη

2. 1η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

3. 2η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

4. 3η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

5. Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ου

6. Ανάρτηση αναφορικά με την αποσφράγιση των υποβληθεισών αιτήσεων συμμετοχής

Share: