Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ. 02/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της υπ’ αριθμ. 02/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο με αριθμ. πρωτ.: 2832.9/24043/2020/22-04-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006618068, ΑΔΑ:ΩΘ484653ΠΩ-Ψ76) με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», προϋπολογισθείσας αξίας επτά εκατομμυρίων ευρώ #7.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, κατά είκοσι (20) ημέρες, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01-07-2020 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): 07-07-2020 και ώρα 11:00.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: 11-06-2020.

Share: