Κλάδος Ελέγχου Πλοίων Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων (ΔΕΠ) Εξοπλισμός

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΚ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

E_OE_TΠ_01_02 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΟ) – TECHNICALDESCRIPTIONOFRADIOINSTALLATION

E_OE_TΠ_01_02 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ε_ΟΕ_ΤΠ_01_04 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΛΙΜ ΑΡΧΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΤΚ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Ε-ΟΕ_ΤΠ_01_03 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΠ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Ε-ΟΕ-ΤΠ-04-04 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΣΠ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ SBM GMDSS

Ε-ΟΕ_ΤΠ_01_03 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΠ

Υ.Α. 4113.224-01-2008 SBM

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΣΣ-MES

29 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΠΙΘ-ΣΕΙΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΣΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Παράρτημα της 29 Εφόδια PSS_1_2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ- LIFE RAFT-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ- MES-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΣΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΠΣΣ)

ΕΚΔΟΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΣΩΣΙΒΙΟΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΒΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ III/20 ΤΗΣ ΔΣ SOLAS ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ -ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ