Προστασία απο το Νέο Κορωνοϊό - Νομοθεσία

Share:    

Ολόκληρο το έκτακτο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης (Π.Ν.Π., Κ.Υ.Α., Υ.Α., εγκύκλιοι) που αφορά μέτρα προστασίας από τον νέο κορωνοϊό COVID-19

01-6-2020 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες

ΦΕΚ 2095Β/01-6-2020

31-5-2020 - Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων

ΦΕΚ 2094Β/31-5-2020

31-5-2020 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30341/15.5.2020 (Β’ 1860) ΚΥΑ

ΦΕΚ 2092Β/31-5-2020

31-5-2020 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β’ 989) ΚΥΑ

ΦΕΚ 2091Β/31-5-2020

31-5-2020 - Μειωμένο κόμιστρο εισιτηρίων ΜΜΜ

ΦΕΚ 2090Β/31-5-2020

31-5-2020 - Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή

ΦΕΚ 2089Β/31-5-2020

31-5-2020 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού

ΦΕΚ 2087Β/31-5-2020

30-5-2020 - Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού

ΦΕΚ 2086Β/30-5-2020

30-5-2020 - Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις

ΦΕΚ 2084Β/30-5-2020

30-5-2020 - Παράταση μέτρων στην αγορά εργασίας

ΦΕΚ 2083Β/30-5-2020

30-5-2020 - Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

ΦΕΚ 2082Β/30-5-2020

30-5-2020 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22-3-2020 ΚΥΑ και της υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 ΚΥΑ (Τουριστικά καταλύματα)

ΦΕΚ 2081Β/30-5-2020

30-5-2020 - Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Τουριστικά καταλύματα)

ΦΕΚ 2080Β/30-5-2020
30-5-2020 - Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 104Α/30-5-2020

29-5-2020 - Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Τουριστικά καταλύματα)

ΦΕΚ 2034Β/29-5-2020

29-5-2020 - Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου εξηκοστού τέταρτου της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α΄ 84)

ΦΕΚ 2032Β/29-5-2020

28-5-2020 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/07.05.2020 KYA (Β΄ 1775)

ΦΕΚ 2029Β/28-5-2020.

28-5-2020 - Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια

ΦΕΚ 2028Β/28-5-2020.

25/05/2020 - Τροποποίηση KYA «Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών

ΦΕΚ 1996Β/25-5-20

24/05/2020 - Aπαγόρευση του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων

ΦΕΚ 1994Β/24-05-2020

24/05/2020 - Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης

ΦΕΚ 1992/24-5-20

23-5-2020 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού

ΦΕΚ 1988Β/23-5-2020.

23-5-2020 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού

ΦΕΚ 1987Β/23-5-2020

22-5-2020- Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες

ΦΕΚ 1982Β/22-5-2020

21-5-2020 - Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας

ΦΕΚ 1970Β/21-5-2020

21-5-2020 - Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

ΦΕΚ 1942Β/21-5-2020

20-5-2020 - Παράταση ισχύος της KYA Δ1α/Γ.Π.οικ.19420/18-3-2020 (Β' 931)

ΦΕΚ 1939Β/20-5-20

18-5-2020 - Επιχορήγηση Οίκου Ναύτου

ΦΕΚ 1908Β/18-5-2020

18-5-2020 - Τροποποίηση ανάθεσης συμβάσεων Δημόσιας Υπηρεσίας

ΦΕΚ 1901Β/18-5-2020

17-5-2020 - Απαγόρευση του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων.

ΦΕΚ 1871Β/17-5-2020

17-5-2020 - Προσωρινός περιορισμός συνδέσεων με τα νησιά.

ΦΕΚ 1870Β/17-5-2020

17-5-2020 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους

ΦΕΚ 1869Β/17-5-2020

15-5-2020 - Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020

ΦΕΚ 1863Β/15-5-2020

15-5-2020 - Τροποποίηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΦΕΚ 1862Β/15-5-2020

15-5-2020 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες

ΦΕΚ 1861Β/15-5-2020

15-5-2020 - Προσωρινός περιορισμός συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής.

ΦΕΚ 1860Β/15-5-2020

14/5/2020- Παράταση κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή.

ΦΕΚ 1850Β/14-5-20

14/5/2020 - Παράταση περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΦΕΚ 1849Β/14-5-20

13-5-2020 - Παράταση ισχύος της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 (Β’ 916) ΚΥΑ

ΦΕΚ 1839Β/13-5-2020

13-5-2020 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ

ΦΕΚ 1824Β/13-5-2020

13-5-2020 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ

ΦΕΚ 1823Β/13-5-2020

13-5-2020 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ

ΦΕΚ 1822Β/13-5-2020

13-5-2020 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ

ΦΕΚ 1821Β/13-5-2020

12-5-2020 - Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας

ΦΕΚ 1816Β/12-5-2020

11-5-2020 - Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου

ΦΕΚ 1800Β/11-5-2020

10-5-2020 - Προσωρινός περιορισμός συνδέσεων με τα νησιά.

ΦΕΚ 1781Β/10-5-2020

10-5-2020 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

ΦΕΚ 1780Β/10-5-2020

10-5-2020 - Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα

ΦΕΚ 1779Β/10-5-2020

10-5-2020 - Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού

ΦΕΚ 1778Β/10-5-2020

10-5-2020 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων

ΦΕΚ 1776Β/10-5-2020

09-5-2020-Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής ΠΝΠ

ΦΕΚ 1775Β/9-5-2020

09-5-2020- Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας

ΦΕΚ 1774Β/9-5-2020

08-5-2020-Tροποποίηση Aπόφασης για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων

ΦΕΚ 1769Β/8-5-2020

08-5-2020- Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19».

ΦΕΚ 1768Β/8-5-2020

08-5-2020- Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020

ΦΕΚ 1764Β/8-5-2020

07-5-2020 - Μέτρα κατά τις μετακινήσεις των μαθητών και τροποποίηση των μέτρων σε επιβατηγά οχήματα.

ΦΕΚ 1757Β/7-5-2020

07-5-2020 - Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης.

ΦΕΚ 1755Β/7-5-2020

6-5-2020 - Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών.

ΦΕΚ 1704Β/6-5-2020

4-5-2020 - Συμπλήρωση ΚΥΑ περί απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων.

ΦΕΚ 1698Β/4-5-2020

4-5-2020 - Χορήγηση προκαταβολής μισθωμάτων για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

ΦΕΚ 1690Β/4-5-2020

3-5-2020 - Απαγόρευση του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων.

ΦΕΚ 1651/3-5-2020

3-5-2020 - Περιορισμός του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προερχομένων από το εξωτερικό.

ΦΕΚ 1650/3-5-2020

3-5-2020 - Προσωρινός περιορισμός συνδέσεων με τα νησιά.

ΦΕΚ 1649/3-5-2020

3-5-2020 - Περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας.

ΦΕΚ 1648Β/3-5-2020

3-5-2020 - Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

ΦΕΚ 1647/3-5-2020

3-5-2020 - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

ΦΕΚ 1645Β/3-5-2020

3-5-2020 - Απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού έως και 10.5.2020.

ΦΕΚ 1644Β/3-5-2020

1-5-2020 - Μέτρα για την αντιμετώπιση συνεπειών της πανδημίας του και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

ΦΕΚ 90Α/1-5-2020

1-5-2020 - Συμβάσεις διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών.

ΦΕΚ 1642Β/1-5-2020

30-4-2020 - Μέτρα για την για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών.

ΦΕΚ 1641Β/30-4-2020

30-4-2020 - Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης.

ΦΕΚ 1635Β/30-4-2020

30/4/2020 - Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων “Ξενώνες φιλοξενίας νέων”.

ΦΕΚ 1634Β/30-4-2020

30/4/2020 - Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων.

ΦΕΚ 1633Β/30-4-2020

30/4/2020 - Άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

ΦΕΚ 1632Β/30-4-2020

25/4/2020 - Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

ΦΕΚ 86Α/25-4-2020

25/4/2020 - Απαγόρευση του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων.

ΦΕΚ 1589Β/25-4-2020
25/4/2020 - Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας.

ΦΕΚ 1588Β/25-4-2020

25/4/2020 - Προσωρινός περιορισμός συνδέσεων με τα νησιά.

ΦΕΚ 1587Β/25-4-2020

25/4/2020 - Περιορισμός του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής προερχόμενων από το εξωτερικό.

ΦΕΚ 1586Β/25-4-2020

25/4/2020 - Παράταση προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων.

ΦΕΚ 1585Β/25-4-2020

24/4/2020 - Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων.

ΦΕΚ 1578Β/24-4-2020

24/4/2020 - Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού.

ΦΕΚ 1566Β/24-4-2020

22/4/2020 - Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά.

ΦΕΚ 1547/22-4-2020

22/4/2020 - Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των υπεραγορών τροφίμων.

ΦΕΚ 1546Β/22-4-2020

22/4/2020 - Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων κατ' εξαίρεση.

ΦΕΚ 1529Β/22-4-20

17/4/2020 - Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων.

ΦΕΚ 1481Β/17-4-20

17/4/2020 -Τροποποίηση περιορισμού κυκλοφορίας Πλοίων και Σκαφών.

ΦΕΚ 1480Β/17-4-20

17/4/2020- Προσωρινός περιορισμός του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής και τις 27.4.2020.

ΦΕΚ 1479Β/17-4-20

17/4/2020- Παράταση κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή.

ΦΕΚ 1476Β/17-4-20

17/4/2020 - Παράταση μέτρων στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας.

ΦΕΚ 1475Β/17-4-20

17/4/2020 - Παράταση απαγόρευσης λειτουργίας Σχολων Ταχυπλόων-Ναυαγοσωστών.

ΦΕΚ 1473Β/17-4-20

17/4/2020 - Παράταση μέτρων στα κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης έως τις 10-05-2020

ΦΕΚ 1472Β /17-4-20

16/4/2020 - Παράταση Απαγόρευσης Ιεροπραξιών έως 28-04-2020

ΦΕΚ 1471Β/16-4-20

16/4/2020 - Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών.

ΦΕΚ 1470Β/16-4-20

16/4/2020 - Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους.

ΦΕΚ 1468Β/16-4-20

16/4/2020 - Τροποποίηση Απόφασης ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

ΦΕΚ 1466Β/16-4-20

16/4/2020 - Τροποποίηση της πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με πράξεις αναχρηματοδότησης

ΦΕΚ 1465Β/16-4-20

15/4/2020- Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 62ου της ΠΝΠ της 30/03/2020 (Α’ 75).

ΦΕΚ 1426Β/15-4-20

15/4/2020 - Περιορισμός συνδέσεων με το Εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής

ΦΕΚ 1421Β/15-4-20

15/4/2020 - Παράταση περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΦΕΚ 1420Β/15-4-20

15/4/2020 - Παράταση απαγόρευσης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών

ΦΕΚ 1419Β/15-4-20

13/4/2020 - Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις ΑΕΝ/ Πλοιάρχων - Μηχανικών

ΦΕΚ 1345Β/13-4-20

13/4/2020 - Τροποποίηση της αριθμ. 568/2019 απόφασης για τη δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο’’ (Μ.Ι.) για το έτος 2019 (Β’ 819)

ΦΕΚ 1344Β/13-4-20

13/4/2020 - Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού

ΦΕΚ 84Α/13-4-20

11/4/2020 - Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 3 του Αρ. 6 της από 30-3-2020 ΠΝΠ (75Α)

ΦΕΚ 1303Β/11-4-20
11/4/2020- Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά.

ΦΕΚ 1302Β/11-4-20 Περιορισμός συνδέσεων με τα νησιά.

11/4/2020 Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Δικαστηρίων.

ΦΕΚ 1301Β/11-4-20

10/4/2020 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας Επιχειρήσεων.

ΦΕΚ 1299Β/10-4-20

10/4/2020 Ρύθμιση θεμάτων για το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό.

ΦΕΚ 1298Β/10-4-20

10/4/2020 Τροποποίηση Απόφασης για τη Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση

ΦΕΚ 1295Β/10-4-20

10/4/2020 Τροποποίηση της με αριθμ. Α. 1076/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΦΕΚ 1294Β/10-4-20 ΚΥΑ

10/4/2020 - Παράταση Περιορισμού Κυκλοφορίας

ΦΕΚ 1293Β/10-4-20 ΚΥΑ

10/4/2020-Παράταση καταβολής οφειλών ΔΟΥ

ΦΕΚ 1292Β/10-4-20

10/4/2020 - Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

ΦΕΚ 1291Β/10-4-20

10/4/2020 - Παράταση μέτρων εργασίας - Αδειών Ειδικού σκοπού.

ΦΕΚ 1290Β/10-4-20 ΚΥΑ

9/4/2020- Όργανα και διαδικασία ελέγχου διαπίστωσης παραβάσεων των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς κορωνοϊού.

ΦΕΚ 1275Β/9-4-20 Καθορισμός λεπτομερειών.

9/4/2020- Τροποποίηση KYA ως προς τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση διασποράς του κορωνοϊού.

ΦΕΚ 1272Β/9-4-20 τροποποίηση της ΚΥΑ υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986).

4/4/2020 - KYA Παράταση ισχύος περί προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών.

ΦΕΚ 1168Β/4-4-20 Παράταση ισχύος.

2/4/2020 - ΚΥΑ αναφορικά με μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας.

ΦΕΚ 1128Β/2-4-20 Mέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας.

2/4/2020 - Κατ’ οίκον προσωρινός περιορισμός προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή.

ΦΕΚ 1127/2-4-20 Επιβολή μέτρου.

2/4/2020 - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

ΦΕΚ 1123Β/2-4-20 Επείγοντα μέτρα.

1/4/2020 - Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων των κτηματολογικών γραφείων.

ΦΕΚ 1117/1-4-20 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων.

1/4/2020 - Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών.

ΦΕΚ 1114/1-4-20 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών.

1/4/2020 - Αναγκαστική διάθεση ξενοδοχειακού καταλύματος στο δημόσιο.

ΦΕΚ 1115Β/1-4-20 Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης στο δημόσιο.

1/4/2020 - Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή της από 20-03-2020 ΠΝΠ.

ΦΕΚ 1116Β/1-4-20 Ρύθμιση ζητημάτων ΠΝΠ.

31/3/2020- Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

ΦΕΚ 1113Β/31-3-20 Παράταση καταβολής οφειλών.

30/3/2020 - Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α).

29/3/2020- Παράταση ισχύος της ΚΥΑ περί απαγόρευσης τέλεσης λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας έως τις 11.4.2020.

ΚΥΑ Παράτασης απαγόρευσης τέλεσης λειτουργιών και ιεροπραξιών (ΦΕΚ 1082 Β).

28/3/2020 - Παράταση υποβολής δηλώσεων φόρου.

Υ.Α. 1064 (ΦΕΚ 1079/28-3-2020).

28/3/2020 - Μερική αναστολή λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΚΥΑ 124 (ΦΕΚ 1080 Β).

28/3/2020- Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων έως και 11.4.2020.

ΚΥΑ Προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων (ΦΕΚ 1081 Β).

27/3/2020- Προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας.

ΚΥΑ Προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών (ΦΕΚ 1074 Β).

23/3/2020 - Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία.

ΚΥΑ Μέτρα στήριξης (ΦΕΚ 993 Β).

23/3/2020 - Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

ΥΠ. ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111 /οικ.8196/23-03-2020.

23/3/2020 - Γενικός Περιορισμός κυκλοφορίας.

ΚΥΑ Γενικός Περιορισμός 20036.pdf

22/3/2020 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας.

ΦΕΚ 987Β 22_3_20 Μέτρα για τουριστικά καταλύματα.

22/3/2020 - Απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών.

ΦΕΚ 988Β_22_3_20 Μέτρα για λαϊκές αγορές.

22/3/2020 - Προσωρινός περιορισμός συνδέσεων με Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περιορισμός Τουρκία_Η.Β..pdf

21/3/2020 - Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας Εκπαιδευτικών δομών.

ΚΥΑ_21.3.2020_Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργιας Εκπαιδευτικων δομων.pdf

20/3/2020 - Εν μέρει περιορισμός κυκλοφορίας Πλοίων και Σκαφών.

ΚΥΑ_20.3.2020_Επιβολή του μέτρου του εν μερει περιορισμου κυκλοφοριας Πλοιων και Σκαφων.pdf

20/3/2020 - Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

ΕΑΑΔΗΣΥ- Α.Π. 1722.

20/3/2020 - Μέτρα στήριξης κοινωνίας και επιχειρηματικότητας.

ΠΝΠ_20.03.2020.pdf

20/3/2020 - Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

ΥΠ. ΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/ΟΙΚ.8189/20-03-2020.

18/3/2020 - Επέκταση διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες Ευπαθείς Ομάδες.

ΚΥΑ_18.3.2020_Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ.pdf

18/3/2020 - Προσωρινός περιορισμός κατάπλου ιδιωτικών Πλοίων.

ΚΥΑ_18.3.2020_Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιοριορισμου κατάπλου Ιδιωτικων Πλοιων.pdf

18/3/2020 - Απαγόρευση λειτουργίας Σχολής Ταχυπλόων-Ναυαγοσωστών.

ΚΥΑ_18.3.2020_Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας Σχολής Ταχυπλόων Ναυαγοσωστων.pdf

18/3/2020 - Απαγόρευση λειτουργίας καταλυμάτων.

ΚΥΑ_18.3.2020_Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας Καταλυμάτων.pdf

17/3/2020 - Απαγόρευση εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών.

ΚΥΑ_17.3.2020_Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου υπηκοων τριτων χωρων.pdf

16/3/2020-Προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας.

ΚΥΑ_16.3.2020_Προσωρινή απαγόρευση λειτουργιών και ιεροπραξιών (ΦΕΚ 872 Β).

16/3/2020 - Μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς.

ΥΠΕΣ_16.3.2020_Επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς.pdf

16/3/2020 - Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με το ePresence.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ_16.3.2020_Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή ePresence.pdf

15/3/2020 - Προσωρινός περιορισμός συνδέσεων εξωτερικού και κατάπλου πλοίων αναψυχής.

ΚΥΑ_15.3.2020_Μέτρα προσωρινού περιορισμού συνδέσεων εξωτερικού και καταπλου πλοιων αναψυχης.pdf

14/3/2020 - Προσωρινή απαγόρευση εποχικών τουριστικών καταλυμάτων.

ΚΥΑ_14.3.2020_Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης Επ. Τουριστικών Καταλυμάτων.pdf

14/3/2020 - Προσωρινή απαγόρευση παραλιών και χιονοδρομικών κέντρων.

ΚΥΑ_14.3.2020_Επιβολή μέτρου προσωρινής απαγόρευσης παραλιών και χιονοδρομικών κέντρων.pdf

14/3/2020 - Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΠΝΠ_14.3.2020.pdf

13/3/2020 - Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.

ΚΥΑ_13.3.2020_Μέτρα Αναστολής Λειτουργίας Επιχειρήσεων και Δραστηριοτήτων έως 27.3.2020.pdf

13/3/2020 - Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων και ePresence.

ΚΥΑ_13.3.2020_Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων και Epresence.pdf

12/3/2020 - Μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό.

ΥΠΕΣ_12.3.2020_Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό.pdf

12/3/2020 - Διευκρινίσεις για συμβάσεις που συνάπτονται λόγω κορωνοϊού.

ΕΑΑΔΗΣΥ_12.3.2020_Διευκρινίσεις για συμβάσεις που συνάπτονται λόγω COVID19.pdf

11/3/2020 - Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού.

ΠΝΠ_11.3.2020.pdf

08/3/2020 - Προσωρινή απαγόρευση κοινού σε Αθλητικές Δραστηριότητες.

ΚΥΑ_8.3.2020_Επιβολή μέτρου προσωρινής απαγόρευσης παρουσιας κοινου σε Αθλητικές Δραστηριότητες.pdf

25/2/2020 - Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού.

ΠΝΠ_25.2.2020.pdf