Πρακτική άσκηση σπουδαστών Α.Ε.Ν. Επί πλοίου για την εκπλήρωση του Β' Θαλασσίου Εκπαιδευτικού ταξιδίου τους με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5132793)