Πρακτική άσκηση σπουδαστών Α.Ε.Ν. Επί πλοίου για την εκπλήρωση του Β' Θαλασσίου Εκπαιδευτικού ταξιδίου τους με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5132793)

Share:    

Τροποποίηση ένταξης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Β΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» με Κωδικό ΟΠΣ 5132793 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Επί Πλοίου για την εκπλήρωση του Β' Θαλάσσιου Εκπαιδευτικού Ταξιδιού τους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5132793

ΚΥΑ περί επιδότησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Β' Θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους (ΑΔΑ Ψ35Φ4653ΠΩ-ΩΙΧ)

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Β΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5132793 στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”

Αφίσα έργου

Πληροφοριακό σημείωμα

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας απογραφικών δελτίων για σπουδαστές ΑΕΝ

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας απογραφικών δελτίων για χειριστές ΑΕΝ