Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίουγια εκπλήρωση του Α’ θαλασσίου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους με κωδικό ΟΠΣ (MIS 503 3182)

Share:    

2 η Τροποποίηση ένταξης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» με Κωδικό ΟΠΣ 5033182 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Απόφαση ένταξης της πράξης «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίουγια εκπλήρωση του Α’ θαλασσίου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 503 3182) (ΑΔΑ: ΩΔΛΣ465ΧΙ8-ΞΒΕ)

Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίουγια εκπλήρωση του Α’ θαλασσίου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 503 3182) (ΑΔΑ: Ω4Τ04653ΠΩ-ΗΔ2)

Τροποποίηση οδηγού υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικου αντικειμένου της πράξης «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίουγια εκπλήρωση του Α’ θαλασσίου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 503 3182) (ΑΔΑ: ΩΨΤΔ4653ΠΩ-Ψ6Μ)

Πληροφοριακό Δελτίο

Αφίσα έργου

ΚΥΑ περί Επιδότησης Πρακτικής Άσκησης πρωτοετών σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου» (ΑΔΑ: ΩΘΩΠ4653ΠΩ-Ξ9Π)

2η Τροποποίηση Οδηγoύ Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033182 στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας απογραφικών δελτίων για σπουδαστές ΑΕΝ

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας απογραφικών δελτίων για χειριστές ΑΕΝ