Διεύθυνση Επιχειρήσεων (Δ.ΕΠΙΧ)

Διεύθυνση Επιχειρήσεων

1- ΦΕΚ Α 100 / 1989

Ν.1844/1989 (Α΄100) «Κύρωση σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση και άλλες διατάξεις».

2- ΦΕΚ Α 181 / 2000

ΠΔ 201/2000 ( Α΄181) «Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1998, της Διεθνούς Σύμβασης για την Ναυτική Έρευνα και Διάσωση 1979 όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την Απόφαση 70 (69) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού».

3- ΦΕΚ Α 124 / 2009

ΠΔ 97/2009 (Α΄124) «Κύρωση τροποποιήσεων έτους 2004, της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση, 1979 όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ’ αριθμ. MSC.155 (78)/20.5.2004 απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)».

4- ΦΕΚ Β 647 / 1993

Αριθ. 1432.52/93/26-7-93 (Β΄647) Απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης».

5- ΦΕΚ Β 702 / 2005

Αριθ. 3221.4/07/05/17-5-2005 (Β΄702) Απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας «Τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης».

6- ΦΕΚ Β 592 / 2009

Αριθ. Φ. 294.0/350991/19-02-2009 (Β΄592) Απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης».

7- ΦΕΚ Α 201 / 2016

ΠΔ 118/2016 (Α΄201) «Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος Cospas -Sarsat».

8- ΦΕΚ Β 5769 / 2018

Αριθμ. 2111.8-4/89666/2018/05-12-2018 (Β΄5769) Απόφαση Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Λειτουργία, χρήση, κωδικοποίηση και καταχώρηση στοιχείων των Προσωπικών Ραδιοφάρων Ένδειξης Θέσης Κινδύνου (Personal Locator Beacons/PLBs) - Τύπος και περιεχόμενο κάρτας καταχώρησης PLB».

9- ΦΕΚ Β 837 / 2019

Διόρθωση σφάλματος στην 2111.8-4/89666/2018/05-12-2018 απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5769/τ.Β΄/21-12-2018, (Β΄837).

10- ΦΕΚ Β 1788 / 2019

Αριθμ. 2111.8-4/33945/2019/10-05-2019, (Β΄1788) Απόφαση Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός τιμολογίου δαπάνης στην οποία υποβλήθηκαν οι Κρατικές Υπηρεσίες από διάθεση και κινητοποίηση επιχειρησιακών μέσων και προσωπικού προς παροχή βοήθειας εξαιτίας της εκ πρόθεσης ή από βαριά αμέλεια αναίτιας χρήσης Προσωπικού Ραδιοφάρου Ένδειξης Θέσης Κινδύνου (PLB) - Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων χρηματικών ποσών».