Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών Σχέδια Παραλαβής & Διαχείρισης Πλοίων