Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών Προϋποθέσεις απόκτησης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας Διπλώματα βάσει ΔΣ STCW 78