Πρόσκληση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Υποπρογράμματος Β του Τ.Π.Α. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. με τίτλο «Δημιουργία Βιβλιοθήκης, καλλιτεχνικού εργαστηρίου και ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την υποστήριξη εκδηλώσεων του πολιτιστικού κέντρου Πηγαδίων «το Κονάκι» του

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υ.ΝΑ.Ν.Π. του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 για το Υποπρόγραμμα Β ́: «Ανάπτυξη της Γαλάζιας οικονομίας και του Νησιωτικού χώρου» στον Άξονα Προτεραιότητας 5.4 «Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομίας» καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία Βιβλιοθήκης, καλλιτεχνικού εργαστηρίου και ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την υποστήριξη εκδηλώσεων του πολιτιστικού κέντρου Πηγαδίων «το Κονάκι» του Δήμου Καρπάθου» .

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Δευτέρα 20 Μάιου 2023 και ώρα 14:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι/φορείς υλοποίησης υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την πρόταση τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος - ΕΠΑ 2021-2025 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια αξιολόγησης θα βρείτε στα ακόλουθα συνημμένα έγγραφα: