Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης κατ΄αξιολογική σειρά και αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (κατόπιν εκδίκασης ένστασης)

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης κατ΄αξιολογική σειρά και αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών

Αρχικός πίνακας αποκλειομένων εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μακεδονίας ακαδ.έτους 2022-2023

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας ανακοινώνεται ο αρχικός πίνακας αποκλειομένων εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Α' ή Β' τάξης Ε.Ν., βάσει της αριθ.πρωτ. 2904.4/1913/2022/08-11-2022 επαναπροκήρυξης, η οποία αναζητούσε …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά και Αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αρχικοί πίνακες κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά και Αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ Κρήτης

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΚΡΗΤΗΣ.

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης ΕΕΠ διδακτικού έτους 2022-2023 στην ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του διδακτικού έτους 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου …

Προκήρυξη – Επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Α για το διδακτικό έτος 2022-2023

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ:

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ Κρήτης

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΚΡΗΤΗΣ.

Προκήρυξη για πρόσληψη Έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του διδακτικού έτους 2022-2023, προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία …

Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη Έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του διδακτικού έτους 2022-2023, επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία …

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ''

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

α) Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ κατ' αξιολογική σειρά

β) Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ

Διαβίβαση Οριστικών Πινάκων κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023

Δείτε παρακάτω τους πίνακες:

''Επαναπροκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ έτους 2022-2023΄΄

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνεται:

Η αριθμ. πρωτ. 2904.4/885/2022/17-10-2022

(ΑΔΑ: ΨΗΣΖ4653ΠΩ-ΞΒΛ)

Επαναπροκήρυξη  ΕΕΠ έτους 2022-2023

Ανακοίνωση ονομαστικού πίνακα υποψηφίων για την πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Oριστικοί πίνακες κατάταξης-προσλαμβανομένων-αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ, επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Α' και Β' τάξης Ε.Ν., βάσει της αριθ.πρωτ.2904.4/1182/2022/29.08.2022 επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔ

Δείτε τους πίνακες παρακάτω:

Οριστικοί Πίνακες Επιλεγομένων Υποψηφίων Κατά Αξιολογική Σειρά υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικού Έτους 2022-2023 Κατ’ Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/06/2022/22-08-2022 Προκήρυξη Α.Ε.Ν /ΎΔΡΑΣ

Οριστικοί Πίνακες Επιλεγομένων Υποψηφίων 2022-23

Οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων & Κατάταξης κατά Αξιολογική σειρά Υποψηφίου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικού έτους 2022-2023 Σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 2904.4/06/2022 / 22-08-2022 Προκήρυξη Α.Ε.Ν ΥΔΡΑΣ

Οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων και Κατάταξης

Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/Μακεδονίας

Ανακοίνωση πινάκων επαναξιολόγησης μετά την αναπομπή για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Πλοιάρχου Α΄ και Β΄ Τάξης Ε.Ν. Ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023

Δείτε τους Πίνακες:

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειομένων & Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικού Έτους 2022-2023 Κατ’ Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/06/2022/22-08-2022 Προκήρυξη Α.Ε.Ν /Π/ΥΔΡΑΣ

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειομένων & Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Διδακτικού Έτους 2022-2023 Κατ’ Αξιολογική Σειρά

σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/06/2022/22-08-2022 Προκήρυξη Α.Ε.Ν /Π/ΥΔΡΑΣ

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αποκλειομένων Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2022-23 και ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας 2022-2023

Δείτε τους πίνακες: