Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2015- 17 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 500 3003)