Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2017- 18 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 500 8064)

Share:    

Απόφαση ένταξης της πράξης «Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποιήσης 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 500 8064)» (ΑΔΑ: Ψ9ΧΒ465ΧΙ8- ΡΩΞ)

Τροποποίηση της πράξης «Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποιήσης 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 500 8064)» (ΑΔΑ: ΩΔΙ1465ΧΙ8- 61Χ)

Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου «Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποιήσης 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 500 8064)» (ΑΔΑ: ΩΛΔΖ4653ΠΩ-ΜΕ8)

Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου «Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποιήσης 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 500 8064)» (ΑΔΑ: ΩΑΤΤ4653ΠΩ-8ΟΚ)

Πληροφοριακό έντυπο για το έργο «Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2017-2018»

Ενέργειες δημοσιότητας & προβολής της πράξης «Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2017-2018»

Αφίσα έργου