Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2019- 20 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 500 8893)