Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2018- 19 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 500 8892)