Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2020- 21 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 506 9197)

Share:    

Απόφαση ένταξης της πράξης «Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2020-21 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 506 9197)» (AΔΑ: Ψ3ΓΓ46ΜΤΛΡ-9ΨΟ)

Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου «Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2020-21 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 506 9197» (ΑΔΑ: Ψ62Ν4653ΠΩ-Φ3Β)

Ενέργειες δημοσιότητας & προβολής της πράξης «Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2020-2021»

Πληροφοριακό έντυπο για το έργο «Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2020-21.

Αφίσα έργου

Τροποποίηση της Πράξης «Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5069197 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». (ΑΔΑ: ΨΨΟΨ46ΜΤΛΡ-5Ε9)

Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2020-2021» της Πράξης «Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069197. (ΑΔΑ:ΩΖ504653ΠΩ-6Χ1)

ΔΕΚΝ