Επιθεωρήσεις Κατασκευής & Ενδιαίτησης (ΕΚΕ)

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων (ΔΕΠ) Επιθεωρήσεις Κατασκευής & Ενδιαίτησης (ΕΚΕ)